Orbettino - Slow worm (Anguis fragilis)
Scarabeo rinoceronte - European rhinoceros beetle (Oryctes nasicornis)
Scorpione giallo - Common yellow scorpion (Buthus occitanus)
Scorpione giallo - Common yellow scorpion (Buthus occitanus)
Nigritella corneliana
Chamorchis alpina
Herminium monorchis
Goodyera repens
Epipactis palustris
Epipactis placentina
Faina - Stone marten (Martes foina)
Faina - Stone marten (Martes foina)
Faina - Stone marten (Martes foina)
Faina - Stone marten (Martes foina)
Colubro di Riccioli - Southern Smoot Snake (Coronella Girondica)